Commit 8c990b82 authored by Hendrik Kahlen's avatar Hendrik Kahlen
Browse files

bilder ausgetauscht und kacheln angepasst in zwei versionen

parent 53a35097
<section class="no-padding" id="members">
<div class="container-fluid">
<div class="row no-gutter">
<div class="col-lg-2 col-sm-3">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/jannik_s.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Jannik Spieker
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-2 col-sm-3">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/adrian_j.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Adrian Jagusch
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-2 col-sm-3">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/wenke_n.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Wenke Namuth
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-2 col-sm-3">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/martin_b.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Martin Bieder
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-2 col-sm-3">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/martin_s.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Martin Sonntag
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-2 col-sm-3">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/lennart_k.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Lennart Krühsel
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-2 col-sm-3">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/joern_j.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Jörn Jürgens
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-2 col-sm-3">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/stephan_a.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Stephan Adolf
</div>
</div>
</div>
</a>
<div class="col-lg-2 col-sm-3">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/florian_d.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Florian Decker
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-2 col-sm-3">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/jan_h.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Jan P. Hörding
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-2 col-sm-3">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/hendrik_k.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Hendrik Kahlen
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-2 col-sm-3">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/dario_i.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Dario Imsande
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<section class="no-padding" id="membersAlternative">
<div class="container-fluid">
<div class="row no-gutter">
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/jannik_s.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Jannik Spieker
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/adrian_j.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Adrian Jagusch
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/wenke_n.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Wenke Namuth
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/martin_b.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Martin Bieder
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/martin_s.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Martin Sonntag
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/lennart_k.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Lennart Krühsel
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/joern_j.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Jörn Jürgens
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/stephan_a.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Stephan Adolf
</div>
</div>
</div>
</a>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/florian_d.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Florian Decker
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/jan_h.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Jan P. Hörding
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/hendrik_k.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Hendrik Kahlen
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/members/dario_i.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Dario Imsande
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<section class="no-padding" id="portfolio">
<div class="container-fluid">
<div class="row no-gutter">
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/portfolio/1.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Project Name
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/portfolio/2.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Project Name
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/portfolio/3.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Project Name
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/portfolio/4.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Project Name
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/portfolio/5.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Project Name
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
<a href="#" class="portfolio-box">
<img src="img/portfolio/6.jpg" class="img-responsive" alt="">
<div class="portfolio-box-caption">
<div class="portfolio-box-caption-content">
<div class="project-category text-faded">
Category
</div>
<div class="project-name">
Project Name
</div>
</div>
</div>
</a>
</div>
</div>
</div>
</section>
......@@ -8,7 +8,8 @@
{% include header.html %}
{% include call-to-action.html %}
{% include services.html %}
{% include portfolio.html %}
{% include members.html %}
{% include membersAlternative.html %}
{% include aside.html %}
{% include contact.html %}
{% include footer.html %}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment